Okruhy ke státní bakalářské závěrečné zkoušce oboru Informační a komunikační technologie

dvouoborové studium

Platné od 1. 9. 2023

Student si u SZZ vylosuje z každé ze dvou oblastí po jedné otázce.

Oblast 1 - Informační a komunikační technologie

Technické vybavení počítačů

 1. ARCHITEKTURA A KONSTRUKCE POČÍTAČŮ – základní pojmy, druhy výpočetních systémů, přehled, vývoj a historie; von Neumannovo schéma výpočetního systému x Harvardská architektura (porovnání, rozdíly); sběrnice (BUS), řadič (CONTROLLER); mikroprocesory, architektury CPU; základní deska, čipové sady; rozhraní, typy a režimy komunikace.
 2. PAMĚTI – rozdělení pamětí počítače, druhy, specifika; funkce a principy činnosti; vlastnosti pamětí – specifikace a fyzické uspořádání, parametry; možnosti využití jednotlivých typů; specifikace jejich rozhraní; externí paměťová média; způsob záznamu, fyzické provedení, čtecí/zapisovací zařízení, mechaniky; přístup do paměti, způsoby uložení záznamu.
 3. ZAŘÍZENÍ VSTUPU A VÝSTUPU – druhy, základní charakteristiky a činnosti V/V zařízení; bloková/znaková zařízení; funkce, vlastnosti, principy, konstrukce, možnosti zařízení vstupu a výstupu; rozhraní, zapojení, kabeláž, konektory, napájení/nabíjení.

Počítačové sítě a operační systémy

 1. TAXONOMIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE – definice základních pojmů; rozdělení datových sítí; topologie sítí – využití a vlastnosti; referenční model OSI/OSI, síťová architektura TCP/IP – popis jednotlivých vrstev modelů; funkce, principy, rozhraní.
 2. PŘÍSTUPOVÉ METODY, SMĚROVÁNÍ A VÝPOČETNÍ MODEL – přístupové metody – řízení přístupu v drátových a bezdrátových sítích; směrování – funkce síťové, transportní a aplikační vrstvy. Unicast, broadcast, multicast. Adresace v sítích TCP/IP, veřejné a privátní adresy, DHCP. Vývoj výpočetního modelu – centralizovaná a decentralizována správa, model klient–server. DNS.
 3. INTERNETWORKING A ETHERNET – internetworking, propojovací prvky, propustnost sítě, přenosový výkon, přenosová média a síťové rozvody; standardy Ethernet 802.3 (10/100/1000 Mbit); standard IEEE 802.11 (a/b/g/n); 802.x – druhy a typy rámců, techniky směrování, přístupové metody; Asymetrické a symetrické xDSL (ADSL, VDSL, SHDSL). Konfigurace TCP/IP, navazování a ukončování spojení v TCP.
 4. OPERAČNÍ SYSTÉMY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ – základní pojmy a orientace v problematice; rozdělení operačních systémů podle různých hledisek; charakteristika a základní vlastnosti jednotlivých typů operačních systémů; virtuální paměť – princip funkce (cache, RAM, pevný disk, swap). MS-DOS a klony, Windows – základní charakteristika a vlastnosti; znaková a bloková zařízení (označení, použití); souborový systém, adresářová struktura, cesty; princip mazání a obnovení souborů; interní a externí příkazy – přehled, syntaxe, použití; dávkové zpracování – Batch Processing, systémové proměnné.
 5. UNIX, LINUX – základní charakteristika, vlastnosti, historie; Jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace; shell – druhy, nastavení; souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři; regulární výrazy; příkazy pro práci se soubory a adresáři; řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu; uživatelé a práva v unixovém prostředí, související příkazy; filtry; editor vi; scripty v Unixu. Nastavení sítě. Administrace uživatelů.

Zpracování dat a informací prostředky ICT

 1. INFORMATIKA A INFORMATIZACE – informace jako pojem; zpráva, informace, data; přenos informace a entropie; komprese (bezztrátová komprese, např. Huffmanovo kódování, RLE, LZW, LZ77, LZ78) a modely dat; samoopravné kódy.
 2. TEORIE KONEČNÝCH AUTOMATŮ - konečný automat a jeho definice; Moorův a Mealyho automat; strukturální a funkční podobnost automatu; redukce automatu; Karnaughova mapa; abstraktní model počítače - von Neumannovo schéma, Turingův stroj.

Oblast 2 - Programování a aplikace výpočetních systémů

Algoritmizace a programování

 1. ALGORITMUS - vlastnosti, resp. požadavky na algoritmus, základní algoritmické konstrukce - charakteristika a princip, způsoby vyjádření algoritmu (diagramy, …), program, programové konstrukce (vztah k algoritmickým konstrukcím); pojmy syntax a sémantika;
 2. DATOVÉ TYPY A OPERACE - Proměnná; datové typy a základní a složené (pole), podstata existenxce datových typů, přípustné operace, operátor, priorita operátorů, přetypování, velikost typu, základní typy a jejich bitové vyjádření (celočíselný a znakový typ);
 3. OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ - základní pojmy OOP (třída, objekt, konstruktor, metoda, vlastnosti, přístupová práva, dědičnost); význam dědičnosti; polymorfizmus; Základní datové struktury (fronta, seznam, zásobník, strom);

Databázové a informační systémy

 1. DATABÁZE - databázové systémy, datové modely a struktury – popis klíčových přístupů ke zpracování dat v historickém přehledu; datové struktury – výčet a příklady výskytu; datové modely a jejich aspekty; modelování databáze – význam a postup; konceptuální a fyzické schéma databáze; kardinalita a parcialita vztahů; normalizace databáze – účel normalizace, normální formy;
 2. SQL – skupiny příkazů DDL, DML, DCL; příklady klíčových příkazů pro záznam, změnu a odstranění hodnot; dotazy pro vypsání struktury a sady záznamů; spojování tabulek, agregační funkce a vestavěné funkce; vytváření pohledů, procedur a funkcí; práce s triggery; ovládání a princip databázových transakcí; nastavení práv pro přístup do DB, úrovně omezení.

Webové technologie

 1. TVORBA WWW STRÁNEK – technologie pro tvorbu www stránek a jejich možnosti; validační W3C standardy; jazyk (X)HTML – struktura a syntaxe kódu, zápis parametrů; struktura www dokumentu – strukturální značky; formátování obsahu www stránek; interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat; design WWW stránek – kaskádové definice stylu; CSS selektory, CSS vlastnosti pro design a pozice prvků, provázání se zdrojem stránky.
 2. PROGRAMOVÁNÍ WWW NA STRANĚ KLIENTA - možnosti programování www aplikací na straně klienta, způsoby zápisu skriptu do www stránek, syntaxe a vlastnosti jazyka JavaScript, události stránky a jejich odchycení skriptem; objektová struktura stránky (DOM), vestavěné objekty jazyka, vlastní objekty; JS knihovny a jejich specifika; asynchronní metody přenosu dat (AJAX).
 3. PROGRAMOVÁNÍ WWW NA STRANĚ SERVERU - možnosti programování www aplikací na straně serveru, skupina technologií LAMP, syntaxe a vlastnosti jazyka PHP, způsoby přenosu dat a superglobální proměnné; způsoby připojení aplikace k databázi; proces zpracování SQL dotazu; zabezpečení aplikace.

Počítačová grafika a multimédia

 1. TEORETICKÉ ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY – vývoj a směry zpracování grafických informací na počítači; vlastnosti a vnímání světla zrakem, vnímání jasu, vnímání barev, barevné prostory, chromatický diagram, způsoby vyjádření odstínu barvy, barevné modely.
 2. GRAFICKÁ DATA A PARAMETRY DIGITÁLNÍHO OBRAZU – druhy a zdroje grafických dat; metody popisu grafických dat; bitmapová data, barvový atribut, bitový atribut; vektorová data, grafická primitiva, popis objektů, rasterizace, digitalizace, kvantování, vzorkování; alias a antialiasing, rozlišení obrazu, interpolace, velikost obrazu, transformace barev, jas obrazu; datový objem.
 3. GRAFICKÉ SOUBORY A FORMÁTY – struktura grafického souboru, druhy a vlastnosti grafických formátů, oblasti aplikace; vnitřní komprese dat, kompresní algoritmy a jejich vlastnosti; rastrové (bitmapové) formáty, vektorové formáty, metaformáty.
 4. TVORBA A ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY – technické a programové vybavení pro tvorbu a zpracování grafiky; získávání grafických dat; světlocitlivé snímací prvky; skenery; monitory; tisk a tiskárny.
 5. MULTIMÉDIA – základní pojmy: multimédia, grafika, video, zvuk; princip digitálního videa; charakteristika složek multimediálních systémů; formáty digitálního videa a zvuku, jejich dělení, specifikace a historický vývoj; principy a druhy komprese audio a video signálu,
 6. TVORBA A ZPRACOVÁNÍ MULTIMÉDIÍ – druhy a vlastnosti multimédií a jejich uplatnění, zdroje multimediálních dat, forma a způsoby prezentace multimediálních dat; technické a programové vybavení pro tvorbu a zpracování multimediálních aplikací, technické aspekty pořizování a zpracování digitálního videa; formáty videa z hlediska použití; proces tvorby audiovizuálního díla.