Okruhy ke státní magisterské závěrečné zkoušce

pro dvouletý navazující magisterský studijní obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ

Informační a komunikační technologie (jednooborové studium)

ve studijním programu N 7504 Učitelství pro střední školy

Platné pro studenty přijaté od 1. 1. 2017 dále

Didaktika informační a komunikační technologie

 1. Základní pojmy a konstrukty z oblasti výchovy a vzdělávání, systémový pohled na vyučovací proces, předmět a pojetí didaktiky informačních a komunikačních technologií
 2. Informační a komunikační technologie z hlediska kurikulárních dokumentů v ČR, pojetí cíle a obsahu příslušných vzdělávacích oblastí rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání
 3. Vzdělávací (výukové) cíle, funkce a druhy cílů při přípravě a realizaci výuky, techniky vymezování cílů výuky v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické, klasifikace (taxonomie) výukových cílů 
 4. Vzdělávací obsah, struktury učiva, uspořádání učiva, didaktická transformace a úloha mezipředmětových vztahů v oblasti informačních a komunikačních technologií
 5. Učebnice, studijní a pracovní materiály a elektronické informační zdroje v oblasti informačních a komunikačních technologií, funkce, kritéria hodnocení, využití   
 6. Didaktické zásady jako systém požadavků na podstatné kvality a znaky vyučovacího procesu a jejich uplatňování v oblasti informačních a komunikačních technologií
 7. Výukové (didaktické) metody, druhy, charakteristiky, aktivizující výukové metody a jejich aplikace pro naplňování cílů v oblasti informačních a komunikačních technologií
 8. Organizační a sociální formy vyučování a učení v oblasti informačních a komunikačních technologií
 9. Materiální didaktické prostředky, výukové funkce technických výukových prostředků, didaktické aspekty využití technických výukových prostředků v oblasti informačních a komunikačních technologií
 10. Problematika využití, resp. tvorby didaktických materiálů, prezentačních a interaktivních technologií pro podporu oblasti informačních a komunikačních technologií  
 11. Vnější a vnitřní a podmínky vyučování a učení v oblasti informačních a komunikačních technologií, vzdělávací prostředí, učební metody, styly, strategie a modely učení
 12. Metodické přístupy k projektování, zabezpečení a realizaci témat, učebních úloh a žákovských činností z oblasti informačních a komunikačních technologií vymezených v rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední vzdělávání

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

 1. Psychodidaktické soustavy, hlavní soudobá paradigmata a směry vzdělávání, parametry psychodidaktických soustav a jejich vazby k inovativním přístupům ve vzdělávání a využívání technických prostředků
 2. Behaviorálně orientované psychodidaktické soustavy, behaviorální a neobehaviorální teorie učení, behaviorální strategie řízení, programované učení, teoretické základy, historie a transfer do současnosti, systém řízeného učení
 3. Kognitivisticky orientované psychodidaktické soustavy, konstruktivistická koncepce učení, kognitivní konstruktivismus, sociální konstruktivismus, konstrukcionismus
 4. Problémová vyučovací strategie, pojetí a metodické aspekty problémového vyučování, využití ICT v problémovém vyučování, problémová metoda v oblasti informačních a komunikačních technologií
 5. Projektová a kolaborativní vyučovací strategie, pojetí a metodické aspekty problémového vyučování, charakteristiky projektů, využití ICT v projektovém vyučování, projektová metoda v oblasti informačních a komunikačních technologií
 6. E-learning a jeho využití při podpoře výuky a v rámci celoživotního vzdělávání, on-line podpora výuky, učební objekty, úložiště učebních objektů, možnosti, způsoby a specifika využití VLE/LMS jako podpory učení žáka a činností učitele, kritéria pro hodnocení e‑learningových projektů
 7. Edukační software a elektronické informační zdroje v edukaci, druhy, funkce, kritéria hodnocení, právní problematika používání softwaru a elektronických informačních zdrojů ve školství
 8. Koncept informační společnosti, vliv technologií na vývoj společnosti, konsekvence ekonomické a sociální, hlavní důvody pro zavádění ICT do vzdělávání; problematika klíčových kompetencí, kompetencí pro 21. století, informační gramotnosti, ICT gramotnosti a informační výchovy
 9. Proměny edukačního prostředí na bázi ICT v procesuální, kurikulární a systémové rovině při změnách edukačního prostředí, paradigma vzdělávání a organizace vzdělávání
 10. Vliv ICT na oblast vzdělávání, jednotlivé prvky edukačního prostředí a výkon role učitele, vzdělávací prostředí a modely učení tzv. „síťové“ generace, konektivismus, role technologií při hodnocení výukových výsledků (daty řízené školství)
 11. Modely implementace edukačních technologií a inovativních didaktických metod založených na využívání ICT na úrovni učitele, vzdělávacích programů a školské instituce
 12. Teoretické a praktické aspekty správy technických a síťových prostředků a informačních systémů vzdělávacích institucí