Otázky podle okruhů SZZ Bc 1obor

Technické vybavení počítačů, elektronika a elektrotechnika

 1. Procesor, základní části procesoru, stavba a funkce.
 2. Základní deska, stavba a funkce.
 3. Rozdělení pamětí počítače, typy pamětí a jejich charakteristika.
 4. Vnější paměti, typy a jejich charakteristika.
 5. Historie, druhy, základní charakteristiky a činnosti V/V zařízení; bloková/znaková zařízení; funkce, vlastnosti, principy, konstrukce, možnosti zařízení vstupu a výstupu; rozhraní, zapojení, kabeláž, konektory, napájení/nabíjení; konkrétní zařízení.
 6. Popište nebo vymezte elektrostatické pole, napětí, proud, Ohmův zákon, kondenzátor a kapacitu, Kirchhofovy zákony, souvislosti mezi elektrostatickým polem a zákony
 7. Vymezte kombinační logické obvody - hradla, druhy KLO, blokové/funční schéma některých KLO, příklad číslicového obvodu
 8. Ideální a reálný prvek, náhradní schéma; signál; Ohmův zákon; stejnosměrný a střídavý obvod, vlastnosti střídavého proudu/napětí, impedance;
 9. Základní vlastnosti polovodičů, přechod PN; charakteristiky diody, princip použití bipolárních tranzistorů (zesilovač, spínač jako logický člen)
 10. Charakterizujte číslicovou techniku, Booleovu algebru a logické funkce, možnosti tvorby číslicových obvodů, kombinační a sekvenční logické obvody.

Počítačové sítě a operační systémy

 1. Internetworking – propojovací prvky, propustnost sítě, přenosová média a síťové rozvody, Standardy Ethernet 802.3, IEEE 802.11 - druhy a typy rámců, techniky směrování, přístupové metody.
 2. Konfigurace TCP/IP - adresace a klientská řešení – princip přidělování adres, využití protokolů pro strukturu sítě; služba DNS.
 3. Telefonní systém POTS, digitální sítě ISDN; asymetrické a symetrické xDSL, přenosová technologie ATM a její vrstvový model, standard X.25, Frame Relay; mobilní komunikace – GSM sítě a datové přenosy v mobilních sítích
 4. Objasněte základní pojmy z oblasti počítačových systémů, víceprocesorové systémy, popište modely OS, jejich rozdělení, moduly a zařízení
 5. Charakterizujte OS rodiny MS Windows, popište jejich adresářovou strukturu, koncepci ovládání, ovládací panel, instalaci/deinstalaci HW a SW. Uvďte příklady blokových a znakových zařízení. Co to jsou registry a k čemu slouží bitově orientovaný registr.
 6. Charakterizujte OS typu UNIX, popište jeho adresářovou strukturu, koncepci konfigurace a připojování souborově orientovaných zařízení. Uvďte příklady blokových a znakových zařízení. K čemu slouží bitově orientovaný registr.
 7. Uveďte příkazy pro práci se soubory a adresář v unixu. Popište koncepce a příkazy pro nastavení uživatelských práv, příkazy pro změnu vlastníka a skupiny souborů.
 8. Rozdělení datových sítí; topologie sítí – využití a vlastnosti; referenční model ISO/OSI, síťová architektura TCP/IP – popis jednotlivých vrstev modelů; funkce, principy, rozhraní.
 9. Řízení přístupu v drátových a bezdrátových sítích; směrování – funkce síťové, transportní a aplikační vrstvy, vývoj výpočetního modelu – centralizovaná a decentralizována správa, model klient–server.

Zpracování dat a informací prostředky ICT

 1. Informace jako pojem; Zpráva, informace, data; Přenos informace a entropie.
 2. Komprese a uchování dat – Komprese textových, video a audio dat; RLE, Huffmanův, LZW algoritmus; Samoopravné kódy.
 3. TEORIE KONEČNÝCH AUTOMATŮ – konečný automat a jeho definice; Mooruv a Mealyho automat; Strukturální a funkční podobnost automatu; Optimalizace automatu; Karnaughova mapa;
 4. Abstraktní model počítače – Von Neumannovo schéma (VN); Turinguv stroj (TS); Specifika VN a TS a jejich dopady;
 5. neuronové sítě, neuron, perceptron; učící algoritmy. Genetické algoritmy - populace, gen, chromozom, křížení, mutace, výběrové metody. Aplikace neuronových sítí a evolučních technik - optimalizační, predikční a klasifikační úlohy.

Algoritmizace a programování

 1. Charakterizujte pojem algoritmus, jeho vlastnosti a popište základní algoritmické konstrukce včetně jejich vyjádření vývojovým diagramem.
 2. Charakterizujte způsoby vyjádření algoritmu a uveďte vztah mezi pojmy algoritmus a počítačový program. Objasněte pojmy sémantika a syntaxe a s pomocí zvoleného programovacího jazyka vysvětlete základní programové (algoritmické) konstrukce.
 3. Objasněte pojem počítačový program a vysvětlete souvislost mezi strojovým kódem, assemblerem a programovacím jazykem. Popište hlavní druhy programovacích jazyků a oblasti jejich použití.
 4. Vysvětlete pojmy proměnná a datový typ, uveďte druhy datových typů a objasněte na konkrétních příkladech souvisloti mezi datovým typem, přetypováním, operací (operátory) a prioritou operátoru.
 5. Objasněte podstatu objektově orientovaného programování a vysvětlete v souvislostech pojmy třída, objekt, konstruktor, metoda, vlastnosti a dědičnost.

Počítačová grafika a multimédia

 1. Vysvětlete pojem multimedium, multimediální aplikace, multimediální technologie. Charakterizujte jednotlivé typy multimediálních dat. Vysvětlete princip digitalizace multimediálních dat a uveďte specifika digitalizace.
 2. Vysvětlete, jaký je rozdíl v hraničních a objemových modelech, v jakých aplikačních oblastech jsou využívány. Jaké transformace těles znáte? Jak jsou obvykle řešeny transformace těles v grafických aplikacích?
 3. Vysvětlete řešení viditelnosti pomocí malířova algoritmu a Z bufferu. Porovnejte je z hlediska rychlosti výpočtu, jednoduchosti implementace a jejich univerzálnosti (popište problematické situace).
 4. Vysvětlete princip komprese barevného digitálního videosignálu. Popište základní parametry a jednotlivé kompresní standardy. Uveďte možné oblasti využití jednotlivých typů komprese.
 5. Televizní normy. Objasněte princip a význam televizních norem, charakterizujte jednotlivé normy, uveďte jejich základní specifikaci. Porovnejte principy a standardy analogového vysílání vůči digitálnímu. Uveďte současné normy digitálního vysílání.
 6. Základní architektura počítače, funkce a charakteristika základních částí, von Neumannovo schéma.
 7. Zvuk a jeho fyzikální vlastnosti (vlnění, intenzita, kmitočtové a prostorové charakteristiky); princip zpracování signálu na PC (A/D a D/A převodníky, zvuková karta); zpracování zvuku na počítači.
 8. Světlo, vnímání jasu a barev zrakem, barevné prostory a barevné modely.
 9. Rozlišení a velikost digitálního obrazu, vzorkování a alias, způsoby vyjádření barvy, jas obrazu a jeho transformace.
 10. Druhy grafických formátů a charakteristiky jejich zástupců, komprese dat a hlavní kompresní algoritmy, úprava a konverze grafických souborů.
 11. Světlocitlivé snímací prvky, druhy a hlavní parametry světlocitlivých snímacích prvků, skenery, princip, druhy a hlavní parametry skenerů.

Databázové a informační systémy

 1. Popište jednotlivé přístupy ke zpracování dat v historickém přehledu s jejich výhodami a nedostatky.
 2. Popište jednotlivé modely dat a datové struktury, specifikujte jejich základní vlastnosti s příklady použití.
 3. Vysvětlete účel a postup modelování databáze, popište konceptuální model relačního schématu DB.
 4. Popište relační datový model a způsoby jeho znázornění konceptuálním a fyzickým E-R schématem.
 5. Specifikujte pojem „normalizace databáze“ a jeho účel, popište jednotlivé normální formy, uveďte příklady.
 6. Popište jazyk SQL, jeho synatxi a jednotlivé příkazy v dělení do hlavních podskupin. Uveďte příklady základních agregačních a dalších vestavěných funkcí.
 7. Popište možnosti jazyka SQL a jeho příkazy pro vytváření pohledů, procedur a funkcí. Objasněte princip práce s trigerry a transakcemi. Uveďte možnosti nastavení přístupových práv ve zvoleném SŘBD.

Webové technologie

 1. Popište jazyk (X)HTML v historickém vývoji jednotlivých verzí podle W3C, specifikujte jeho zařazení, klíčové vlastnosti a syntaxi.
 2. Popište technologii CSS, specifikujte vlastnosti, způsoby začlenění do www stránky, syntaxi a klíčové atributy a hodnoty.
 3. Popište jazyk JavaScript, specifikujte jeho zařazení, klíčové vlastnosti a syntaxi.
 4. Popište specifika programování www stránek na straně klienta a na straně serveru. Popište vybraný jazyk určený pro tvorbu skripů na straně serveru.

Kybernetika

 1. Charakterujte pojem kyberenetika a přibližte její dělení, dále pojem systém a pojmy související.
 2. Charakterizujte regulaci, regulovaný obvod, jeho prvky, signály a vlastnosti, senzory a akční čidla. Uveďte příklady regulovaných obvodů a jejich technické prvky.