Možnosti zahraničního studia pro studenty a doktorandy KITTV a přijímání zahraničních studentů

Katedra informačních technologií a technické výchovy (KITTV) PedF UK Praha spolupracuje na výměně studentů s mnoha zahraničními partnery. Nejbohatší taková spolupráce je z důvodů minimální jazykové bariéry navázána se Slovenskem, ale existuje mnoho dalších aktivit. Oficielní dohody o výměně studentů byly uzavřeny též s Holandskem, Řeckem, Tureckem a další se připravují. Studenti vyjíždějí a jsou recipročně přijímáni dokonce i z tak vzdálených zemí, jako je např. Mexiko. Přehled hlavních programů, v jejichž rámci se zahraniční spolupráce realizuje, následuje:

Socrates Erasmus

od 2.ročníku do ukončení studia

Obsahem je realizace části studia na zahraniční škole. Minimální délka pobytu 3 měsíce. Studenta vysílá příslušná katedra na základě dohody s cílovou organizací. Součástí je vždy podrobný studijní plán s měřitelnými a kontrolovatelnými výsledky.

Bližší podrobnosti na stránkách agentury Socrates - http://socrates.cz/.

Portál Erasmus UK

Katedra KITTV přijímá pouze zahraniční studenty schopné absolvovat výuku v českém jazyce. Vyjimku tvoří doktorandi s individuálním učebním plánem, kteří mohou výuku absolvovat v angličtině, němčině či španělštině.

Socrates Comenius 2.2B

od 3.ročníku do 1 roku po ukončení studia

Asistentský pobyt na cizí škole za účelem zdokonalení se ve znalosti cizích jazyků. Program určen výhradně budoucím učitelům, kteří budou cizí jazyk učit přímo nebo v něm budou učit jiný předmět. Délka pobytu 3 – 8 měsíců. Žádost se podává prostřednictvím Oddělení pro zahraniční styky (potvrzuje rektor). Schvaluje a bližší podrobnosti podá agentura Socrates - http://socrates.cz/

Mezi-univerzitní dohody

omezení dáno konkrétní dohodou

Specifické programy postavené na konkrétní spolupráci určitých pracovišť – často reciproční výměny studentů či doktorandů. Zapojit se lze nejsnáze prostřednictvím bližší spolupráce s příslušným pracovištěm. Bližší podrobnosti na stránkách Oddělení pro zahraniční styky fakulty - http://www.pedf.cuni.cz/zahrodd/obecne.php?src=studenti

Programy MŠMT

omezení dáno konkrétní smlouvou

Programy realizované na základě mezinárodních smluv na vládní úrovni.

Zajišťuje Dům zahraničních služeb MŠMT - http://www.dzs.cz/

Fulbrightova nadace

absolventi bakalářského studia

Prestižní stipendia pro magisterské nebo doktorandské studium na amerických vysokých školách - http://fulbright.cz/

Open Society Fund

absolventi bakalářského studia

Stipendia pro studenty magisterských nebo doktorandských programů určitých oborů (např. informační technologie) - http://www.osf.cz/

Zájemcům o studium v zahraničí doporučujeme sledovat též stránky Rektorátu UK věnované zahraniční spolupráci - http://www.cuni.cz/UK-1102.html .