Souhrnné informace pro uchazeče o studium

o možnosti bakalářského a navazujícího magisterského studia realizovaného KITTV PedF UK

Na katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy lze studovat bakalářské a navazující magisterské studijní obory zaměřené na informační technologie v jednooborové (pouze IT), nebo dvouoborové variantě (IT v kombinaci s další aporbací).

Bakalářské studium (3 roky)

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání orientované jak na disciplíny související s přípravou učitelů – na pedagogiku, psychologii a obecnou a oborovou didaktiku, tak na oblast informačních a komunikačních technologiích, zejména na základy informatiky, algoritmizaci a programování, zpracování dat a informací prostředky informačních a komunikačních technologií, vývoj webových aplikací, operační systémy a jejich administraci, počítačové sítě, jejich vytváření a správu, návrh a realizaci databázových a informačních systémů, počítačovou grafiku a tvorbu multimediálních aplikací.

Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Cílem studijního programu je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele ICT a informaticky zaměřených předmětů na ZŠ a ve všeobecném vzdělávání gymnázií a odborných středních škol. Studijní program je koncipován s vyváženým poměrem teoretické a aplikační složky studia tak, aby zabezpečil odbornou a pedagogickou, resp. didaktickou přípravu pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Program bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání. Oborové poznatky v něm získané jsou dále systemizovány a prostřednictvím na sebe navazujících odborných kurzů propojeny s poznatky z oborů informatika a ICT. Jádro přípravy v navazujícím magisterském studiu spočívá v didakticko-informatické přípravě (v předmětech Didaktika informatiky, Didaktika algoritmizace a programování, Prostředí pro tvorbu výukových aplikací aj.), která koncepčně vychází ze současných didaktických teorií a vlastních i výsledků výzkumů a je dobrým předpokladem pro reflexi a hodnocení kvality výuky a celoživotní učení absolventů.