Navazující magisterské studium

Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Cílem studijního programu je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele ICT a informaticky zaměřených předmětů na ZŠ a ve všeobecném vzdělávání gymnázií a odborných středních škol. Studijní program je koncipován s vyváženým poměrem teoretické a aplikační složky studia tak, aby zabezpečil odbornou a pedagogickou, resp. didaktickou přípravu pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Program bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání. Oborové poznatky v něm získané jsou dále systemizovány a prostřednictvím na sebe navazujících odborných kurzů propojeny s poznatky z oborů informatika a ICT. Jádro přípravy v navazujícím magisterském studiu spočívá v didakticko-informatické přípravě (v předmětech Didaktika informatiky, Didaktika algoritmizace a programování, Prostředí pro tvorbu výukových aplikací aj.), která koncepčně vychází ze současných didaktických teorií a vlastních i výsledků výzkumů a je dobrým předpokladem pro reflexi a hodnocení kvality výuky a celoživotní učení absolventů.

Studijní programy

Přehled možností studia v navazujícím magisterském programu je k dispozici na webu fakulty. V obru ICT lze na PedF studovat ve dvou variantách:

Studijní plány

Aktuální informace o studiu a studijní plány jsou dostupné v Karolince na webu fakulty

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má 2 části:

  1. Zkouška z 1. studijního programu Přijímací zkouška má praktickou formu. Obsahově navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, resp. Obdobně koncipovaná bakalářská studia. Ukázka přijímacího testu k NMgr studiu je k dispozici na webu fakulty.
  2. Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy.

Podrobné informace naleznete na webu fakulty v sekci Uchazeči / Navazující magisterské studium