Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

2013 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR

Název úkolu:
Inovace předmětů orientovaných na didaktické technologieimplementací tematiky interaktivních dotykových zařízení

Odpovědný řešitel: Mgr. Petra Vaňková
Řešitelé: PhDr. J. Lapeš

2012 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR

Název úkolu: Laboratoř pro práci s multimédii

Odpovědný řešitel: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Řešitelé:doc. PhDr. V. Rambousek, CSc., PhDr. J. Štípek, Ph.D.

2012 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR

Název úkolu: Inovace bezdrátové sítě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro podporu výuky a samostatné práce studentů

Odpovědný řešitel: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Řešitelé:PhDr. Martin Stejskal, Mgr. Viktor Fuglík    

2011 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR

Název úkolu: Implementace studentských portfolií do systému přípravy pracovníků v oblasti vzdělávání Odpovědný řešitel: Mgr. Viktor Fuglík  

2010 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR

Název úkolu: Návrh a vývoj webového portálu s prvky sociálních sítí pro podporu výuky didakticky orientovaných předmětů a pedagogických praxí studentů\ Informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek    

2010 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR

Název úkolu: Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů technické výchovy v didaktických předmětech magisterského studia

Odpovědný řešitel: PaedDr. Ladislav Retimayer, CSc.  

2007 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR

Název úkolu: Laboratoř didaktických technologií

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák Ph.D.  

2006 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR

Název úkolu: Technologická inovace laboratoře elektroniky, elektrotechniky a didaktiky informačních technologií Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák Ph.D.  

2004 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  2004

Název úkolu: Inovace technologické infrastruktury komplexu počítačových učeben UK, PedF

Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.  

2000 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  2000  -  1343/2000

Název úkolu: Budování komplexu pro podporu samostatné práce studentů s prostředky informační technologie

Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.  

1999 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  99 - 1419/1999

Název úkolu: Inovace systému pregraduální a postgraduální přípravy učitelů pro realizaci moderní informační výchovy na základních školách

Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.  

1996 Grant Fondu rozvoje VŠ  - G503

Název úkolu: Distančně orientované vzdělávání učitelů v oblasti zavádění počítačových technologií do výuky na ZŠ

Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.  

1996 Grant Fondu rozvoje VŠ  354/1996

Název úkolu: Modely na tvorbu počítačových výukových programů pro spec.školství

Odpovědný řešitel: Ing. Dagmar Polášková    

1996 Grantu Fondu rozvoje VŠ čj. 355/1996

Název úkolu: Interaktivní polyestetické a multimediální přístupy k výchově dítěte  prostřednictvím výuky cizích jazyků.

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Polášek  ÚVT UK Praha  

1995 Grant Fondu rozvoje VŠ

Název úkolu: Informační systémy v ekologii

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák