Mezinárodní projekt SITES


2000 - 2003 SITES Module 2   Název úkolu: Second Information Technology in Education Study - Module 2
Hlavní řešitel: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, USA
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička


SITES (Second Information Technology in Education Study) Module 2 byl mezinárodní kvalitativní výzkum, v němž UK, Pedagogická fakulta prostřednictvím řešitelů z katedry ITTV zastupovala ČR. Výzkum SITES Module 2 byl koordinován celosvětově uznávanou vědeckou asociací IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment), přičemž se na koordinaci podílelo též OCTO (Centre for Applied Research in Education) University of Twente, Holandsko a Centre for the Study of Computers in Education, York University, Toronto, Kanada. Celý výzkum SITES se skládá ze tří modulů. První modul, který proběhl v letech 1997-99, se zabýval statistickým vyhodnocením podmínek, za nichž jsou ve školách technologie využívány. Česká republika se tohoto modulu zúčastnila prostřednictvím Ústavu pro informace ve vzdělávání MŠMT. Module 2 byl pod vedením IEA realizován v letech 1999 až 2003. Na rozdíl od výzkumu Module 1 se jednalo o výzkum kvalitativní, založený na standardizovaném zpracování mnoha případů inovativních způsobů uplatnění výukových technologií v různých státech světa. Hlavními výsledky výzkumu byla identifikace tendencí ve vzdělávání a ve výkonu role učitele v současnosti a vytýčení nejvhodnějších postupů integrace ICT do výuky.


Odkazy na: http://it.pedf.cuni.cz/sitesm2/   http://sitesm2.org/