Zaměření vědecké činnosti

Katedra informačních technologií a technické výchovy je ve své vědecké činnosti zaměřena na problematiku zkoumání procesů a tendencí ve vzdělávání v kontextu rozvoje oblasti digitálních technologií a jejich vlivu na kurikulární i procesuální sféru vzdělávání v podmínkách informační společnosti, problematiku didaktiky informatiky, resp. informačně technologické výchovy a rozvoje digitálních kompetencí žáků, problematiku přípravy učitelů v oblasti digitálních technologií a rozvoje pedagogických kompetencí učitelů aplikovat tyto prostředky, problematiku využití digitálních technologií ve školách při výuce a učení, integrace informačně technologické výchovy do vzdělávání, podporu informačních, komunikačních, diagnostických a tvůrčích činností učitelů a žáků prostředky digitálních technologií a problematiku zkoumání elektronické podpory vzdělávání, resp. modelů vzdělávání s podporou virtuálních vzdělávacích systémů a prostředí. Výzkumné aktivity katedry se zaměřují především do následujících problémových oblastí: