Vědecká činnost

Katedra informačních technologií a technické výchovy vyvíjí v kontextu s charakterem své odborné orientace vědeckou, resp. vědeckovýzkumnou a vývojovou činnost adekvátně poslání univerzitního vědeckopedagogického pracoviště.

Vědecké a vývojové aktivity katedry informačních technologií a technické výchovy jsou dlouhodobě orientovány řešením univerzitních, resortních, národních a mezinárodních vědeckovýzkumných grantů, úkolů a projektů.

Zaměření vědecké činnosti katedry podrobně

Problematika projektů a grantů řešených na katedře

Vědeckovýzkumné projekty a granty řešené na katedře se dotýkají především problematiky přípravy učitelů s využitím a pro využití ICT, proměn vzdělávání v kontextu rozvoje ICT, možností využití ICT ve výuce a v učení virtuálních vzdělávacích systémů a prostředí a dalších témat souvisejících s výukou předmětů zaměřených do oclasti ICT.

Problematika projektů a grantů řešených na katedře podrobně

Přehled projektů řešených na katedře

Výzkumný záměr

Pracovníci katedry se významnou měrou podíleli v letech 1999 -2004 na řešení výzkumného záměru fakulty MSM 114100003 Vzdělávání pro život v informační společnosti a řešení 3 tematických okruhů výzkumného záměru garantovali.

Evropský sociální fond

Pracovníci katedry se podílejí na řešení 3 projektů podporovaných Evropským sociálním fondem (ESF) jako řešitelé (manažeři) nebo spoluřešitelé.

Rozvojové a transformační projekty MŠMT ČR

Pracovníci katedry se účastnili jako garanti nebo členové řešitelského týmu realizace 14 rozvojových a transformačních projektů MŠMT ČR